Общи условия на работа

  Общи условия
  Настоящата Интернет страница (наричана по-нататък и “сайт”) е собственост на South East Yachting Europe ООД  и е публикувана под условията на Creative Commons License. Тя е създадена с общоинформационна цел и предоставя основна информация за предлаганите от South East Yachting Europe ООД стоки на клиентите. Независимо от това, никаква част от тази информация не може да бъде третирана като предложение или консултация за закупуване на предлаганите от нас стоки. Освен това следва да имате предвид, че предоставената на сайта информация е възможно да не бъде изчерпателна и точна; тази информация не представлява технически, инвестиционен, правен или друг вид съвет или препоръка.
  Ако използвате сайта за препращания към други сайтове, следва да имате предвид, че South East Yachting Europe ООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за съдържанието и верността на поместените в тях данни.
  Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта на South East Yachting Europe ООД.
  Отговорности
  South East Yachting Europe ООД полага максимални усилия да Ви предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски и/или неточности. South East Yachting Europe ООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. Поради това South East Yachting Europe ООД не носи отговорност за каквито и да е преки, непреки, инцидентни, последващи или други вреди и/или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да е начин свързани с достъпа и/или ползването на Интернет страницата на South East Yachting Europe ООД. Самите потребители на нашата Интернет страница са отговорни за оценката на точността на информацията, публикувана на сайта.
  Оповестената на Интернет страницата ни информация, включваща текстове, цени, описания, фотографии, графики, връзки с други сайтове или каквато и да е друга полезна информация, подлежат на едностранна промяна от South East Yachting Europe ООД без предварително предупреждение. Дружеството също така си запазва правото да заличи или премести сайта по всяко време и без предизвестие.
  South East Yachting Europe ООД по никакъв начин не гарантира и не може да бъде отговорно за безпроблемния и непрекъснат достъп до Интернет страницата.
  Неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни
  В някои от разделите на сайта на South East Yachting Europe ООД може да се наложи да посочите Ваши лични данни – имена , ЕГН, адреси, телефон, e-mail или други. Дружеството Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите за които се събира – например за да бъде ползван Вашия опит като клиент, да Ви бъде предоставена информация за действащи промоции и др. или за да Ви бъде предложена подходяща за Вашата квалификация работа.
  Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени от закона случаи и при изрично искане за това. South East Yachting Europe ООД не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и да е част от събраната информация на организации с такава цел.
  Използвайки този сайт Вие давате съгласието си за събирането и изполването на информацията по посочения по-горе начин. Ако дружеството промени политиката си по отношение неприкосновеността на личните данни, то това ще стане чрез промяна на Общите правила за ползване на сайта, така че потребителите да разполагат предварително с тази инмформация.
  Авторско право
  Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на South East Yachting Europe ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

  Published under Creative Commons License